Образци на документи

Заявлениеза издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за достъп до обществена информация - Приложение 5

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заявление за издаване на удостоверение образец УП № 2 

Заявление за издаване на удостоверение образец УП № 3

Заявление за издаване на удостоверение за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП-2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване

Протокол

Пакет от мерки за предоставяне на административни услуги в училищe

За валидиране

За проверка на способностите

За признаване от Чужбина от I до VI клас

За издаване на дубликати

Образци на заявления по предоставянето на услугите

Заявление от родител за отсъствия на ученици до 3 дни

Заявление от родител за отсъствия на ученици до 7 дни

Закон за защита на личните данни

Достъп до обществена информация