Документи за ремонт на спортни площадки в двора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" село Смилян, общ. Смолян

 

 

Протокол за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

 

 

Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

Методика за комплексна оценка на офертата

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертите

Технически спецификации за изпълнение на обект

Обява за обществена поръчка

Информация за профил на купувача

Количествено стойностна сметка

Образци